Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชหาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ประกาศขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลการดำเนินงานสำนักการคลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งบประมาณ/แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
     สุขาภิบาลคลองหลวงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เป็นเทศบาลตำบลคลองหลวง และได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลคลองหลวงเป็น “เทศบาลเมืองคลองหลวง” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547

คำขวัญเทศบาลเมืองคลองหลวง
คลองขุดพระราชทาน  งามตระการบัวหลวง  โชติช่วงด้านการศึกษา
แหล่งการค้าอุตสาหกรรม  เด่นล้ำถิ่นอาศัย  เมืองน้ำใจใฝ่คุณธรรม


ความหมายและที่มาของคำขวัญ
     คลองขุดพระราชทาน เดิมเป็นตำบลบางหวาย ขึ้นกับจังหวัดธัญญบุรี  ต่อมาได้มีการขุดคลองขึ้นในสมัย ร.5 เมื่อปี 2448 จึงเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอคลองหลวง เป็นที่มาของคำว่าคลองหลวง คือคลองที่ขุดขึ้นใหม่ในสมัย ร.5

งามตระการบัวหลวง
     เนื่องจากในจังหวัดปทุมธานีเป็นถิ่นของดอกบัว ซึ่งในเขตเทศบาลก็เป็นถิ่นที่มีดอกบัวเช่นกัน โดยเฉพาะบัวหลวงโชติช่วงด้านการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง มีมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งใหญ่ของประเทศตั้งอยู่แม้กระทั่งบริเวณใกล้เคียงก็เต็มไปด้วยสถาบันการศึกษา

แหล่งการค้าอุตสาหกรรม
     เป็นเมืองปริมณฑลของกรุงเทพฯ ที่มีย่านการค้าขายและอุตสาหกรรมเจริญก้าวหน้า

เด่นล้ำถิ่นอาศัย
     เป็นเมืองที่มีประชาชนซื้อที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะกิจการบ้านจัดสรร ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก


เมืองน้ำใจใฝ่คุณธรรม
     ประชาชนคลองหลวง เดิมเป็นชุมชนชนบท แม้ว่าจะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นชุมชนเมือง แต่ก็ยังคงนิสัยมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดจนการอยู่ร่วมกันของพี่น้องชาวคลองหลวงเหมือนสังคมชนบท แม้จะต่างศาสนาก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และต่างนำธรรมะของแต่ละศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันทำให้ในเขตเทศบาลเป็นเมืองสงบสุข อีกทั้งเป็นการเตือนใจให้ทุกคนมีน้ำใจคุณธรรมให้แก่กัน สมกับคำขวัญของเทศบาล

สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง

เลขที่ 33/30 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
E-mail :
 admin@khlongluang.go.th

Powered By khlongluang.go.th