Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชหาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ประกาศขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลการดำเนินงานสำนักการคลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งบประมาณ/แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

1. นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
    
เป้าหมายของการพัฒนาคือ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน การลงทุนประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรม การพาณิชย์และการท่องเที่ยว
    - เทศบาลจะดำเนินการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายระบบเศรษฐกิจ โดย
       (1) การสร้างและปรับปรุงถนนสายหลักและสายรองให้มีความสะดวกในการสัญจรไป-มา
       (2) ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน
       (3) ขยายเขตประปาให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพ

2. นโยบายเศรษฐกิจชุมชนเข็มแข็ง
    เป้าหมายของการพัฒนาคือ ให้ประชาชนมีการรวมตัวกันเพื่อเรียนรู้พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเทคโนโลยี วิชาการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงและแปรรูปผลผลิต รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าของสินค้า ซึ่งก่อให้เกิดการผลิต การบริการ การหมุนเวียนของเงิน และสร้างงาน โดยสามารถพึ่งตนเองได้และดำรงอยู่อย่างมั่นคง ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและภายใน
    - เทศบาลจะดำเนินการส่งเสริมอาชีพและสร้างชุมชนเข็มแข็ง โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อบริหารจัดการ และดำเนินการส่งเสริมอาชีพและสร้างเสริมให้ชุมชนเข็มแข็งตามแนวทาง "เศรษฐกิจพอเพียง"


3. นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
    เป้าหมายของการพัฒนาคือ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีศาสนาเป็นเครื่องชี้นำชุมชนและสังคมตลอดจนจัดระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนา และเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น สามารถดูแลตัวเองในขั้นพื้นฐานและได้รับการบริการด้านสวัสดิการสังคม สาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน คนในสังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเทศบาลจะดำเนินการ
       (1) สนับสนุนส่งเสริมด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม โดยสนับสนุนและทำนุบำรุงด้านศาสนา ส่งเสริมกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
       (2) สร้างคนสร้างอนาคต ด้วยการเสริมสร้างและสนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชน และปรับปรุงพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอยู่ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงว่างปิดภาคเรียน โดยสนับสนุนให้มีศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อเพิ่มทักษะและการแสดงความสามารถ ด้านกีฬา ด้านดนตรี และการส่งเสริมอาชีพ
       (3) จัดทำโครงการสายใยแห่งสายสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข  โดยสนับสนุนการจัดทำโครงการเชิงรุกด้านสาธารณสุข การควบคุมโรคติดต่อ ร้านอาหารปลอดภัย การดูแลและส่งเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดและดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด
       (4) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านกีฬาของชุมชนส่งเสริมการออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด จัดการแข่งขันกีฬาภายในชุมชน
       (5) ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อปพร. สายตรวจชุมชน


4. นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    เป้าหมายของการพัฒนาคือ 
จัดการให้เป็นเมืองน่าอยู่ ปราศจากมลพิษมีแม่น้ำลำคลองใสสะอาด ชุมชนสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเทศบาลจะดำเนินการ
    (1) สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวสร้างคุณภาพชีวิตและลดภาวะโลกร้อน ด้วยการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณแหล่งชุมชน เช่น หน้า วัด หน้าโรงเรียนและแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ เพื่อเป็นปอดฟอกอากาศ ลดโลกร้อนและเป็นสถานที่ออกกำลังกาย
    (2) สนับสนุนโครงการจัดเก็บขยะ แปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์ทุกภาคส่วน เช่น การรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ และปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการจัดเก็บขยะให้เป็นไปอย่างมีระบบต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ขยะตกค้าง

5. นโยบายด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน
    เป้าหมายของการพัฒนาคือ 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีศักยภาพ
    เทศบาลจะบริหารงานท้องถิ่นด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส จริงใจ สามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าการกำหนดนโยบายการบริหารงานเทศบาลของนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงตามที่กล่าวมา เป็นไปตามภารกิจของเทศบาลและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองคลองหลวง ซึ่งมาจากการวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน  


สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง

เลขที่ 33/30 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
E-mail :
 admin@khlongluang.go.th

Powered By khlongluang.go.th