Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชหาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ประกาศขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลการดำเนินงานสำนักการคลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งบประมาณ/แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อหน่วยงาน
เลขที่ 33/30 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
เบอร์ติดต่อเทศบาลเมืองคลองหลวง
 
รายละเอียด หมายเลข
   
 กิจการสภาเทศบาล  02-5240357
 ปลัดเทศบาล (นางจุฑารัตน์ อิ่มชื่นศรี)  02-9016589
 รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล (นางสุดา ทองวิลัย)  02-9015742
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นางสาวดาราวรรณ สุภานันท์)  02-9016673
 งานทะเบียนราษฎร  02-9015076
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  02-9015075
 ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 (นางสาวพึงจิตร์ โกมโลทก)
 02-9016857
 กองวิชาการและแผนงาน  02-9015741
 ผู้อำนวยการกองคลัง (นางสิริธัมม์ ธัมมชีวานนท์)  02-9015873
 กองคลัง  02-5240651
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา(นายธวัช แก้วสารถี)  02-9016837
 กองการศึกษา  02-9015744
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 (นายสุเทพ วงษ์แจ้ง)
 02-9016687
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  02-5240015
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 (นายพิพัฒน์ เพชรประดับ)
 02-9016944
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายจิรศักดิ์ พยุงวงค์)
 02-9015740
 รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการประปา
(นายพีระ ฉัตรไชยสิทธิกูล)
 02-9015743

             


 
หัวข้อ :
ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
เบอร์ผู้ส่ง :
รายละเอียด :

สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง

เลขที่ 33/30 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
E-mail :
 admin@khlongluang.go.th

Powered By khlongluang.go.th