Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชหาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ประกาศขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลการดำเนินงานสำนักการคลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งบประมาณ/แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

     เทศบาลเมืองคลองหลวง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 17 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 42.935 ตารางกิโลเมตร หรือ 26,834.37 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล (บางส่วน) 18 หมู่บ้าน

ที่ตั้งและอาณาเขตการปกครอง
     
เทศบาลเมืองคลองหลวง ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้


ทิศเหนือ            
   
  ติดต่อกับตำบลคลองหนึ่ง ตำบลคลองสอง เทศบาลเมืองท่าโขลง


ทิศใต้        
    
 ติดต่อกับเทศบาลเมืองรังสิต


ทิศตะวันออก     
     
ติดต่อกับตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง


ทิศตะวันตก        
     
ติดต่อกับตำบลบางพูด อำเภอเมืองการจราจร
     สภาพการจราจรในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง เป็นเส้นทางการจราจรที่ยังไม่หนาแน่น การเดินทางสะดวกจะมีปัญหาการจราจรติดขัดบ้างในชั่วโมงเร่งด่วน โดยเฉพาะถนนพหลโยธินเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมโยงถึงภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การใช้ที่ดิน
     การใช้ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวงแต่เดิมราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร ได้แก่ การทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่  สุกร โค กระบือ ปัจจุบันพื้นที่เกษตรได้ลดลงเนื่องจากการขยายตัวของพื้นที่อุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย

การเกษตรกรรม
     ในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง มีจำนวนครัวเรือนที่ยังคงประกอบอาชีพทางการเกษตร ได้แก่ การทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์บ้างเล็กน้อย เนื่องจากการขยายตัวของพื้นที่อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย

การอุตสาหกรรม
     ในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง จะเป็นโรงงาน บริษัท จำนวน 173 แห่ง ห.จ.ก. จำนวน 22 แห่ง อาคารชุดจำนวน11 แห่ง และสถานีบริการน้ำมันจำนวน 12 แห่ง ฯลฯ จำนวนแรงงานส่วนมากเป็นประชากรแฝง คือแรงงานที่เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่อื่นๆ โดยไม่มีการแจ้งย้ายเข้า 

สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง

เลขที่ 33/30 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
E-mail :
 admin@khlongluang.go.th

Powered By khlongluang.go.th