Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชหาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ประกาศขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลการดำเนินงานสำนักการคลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งบประมาณ/แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ศาสนา
ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 73.86 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล มีวัด 2 แห่ง ได้แก่ 1.วัดกล้าชอุ่ม  2.วัดทับทิมแดง
ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 25.87 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล มีมัสยิด 2 แห่ง ได้แก่ 1. มัสยิดแก้วนิมิต 2. มัสยิดอัลอะลา
ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.2 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล มีโบสถ์คริสต์ 1 แห่ง ได้แก่ คริสจักรแบ๊บติส


การศึกษา
มีศูนย์การศึกษาที่อยู่ในเขตเทศบาลดังนี้          
     1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นของท้องถิ่น จำนวน 7 แห่ง
     2. โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
     3. โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
     4. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
     5. มหาวิทยาลัย จำนวน 1 แห่ง


จำนวนพนักงาน
พนักงานสามัญ 115 คน
ลูกจ้างประจำ 27 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ 76 คน
พนักงานจ้างทั่วไป 265 คน
รวม 483 คน


จำนวนประชากร 
     ประชากรในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง
        ชาย 24,660 คน
        หญิง 27,091 คน
     รวมมีประชากรทั้งสิ้น 51,751 คน
     จำนวนครัวเรือน 12,792 ครัวเรือน

สำรวจเมื่อเดือนมีนาคม 2552

สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง

เลขที่ 33/30 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
E-mail :
 admin@khlongluang.go.th

Powered By khlongluang.go.th