Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชหาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ประกาศขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลการดำเนินงานสำนักการคลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งบประมาณ/แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ

สำนักปลัดเทศบาล
     ประกอบไปด้วย
งานธุรการ
งานเจ้าหน้าที่
งานทะเบียนราษฎร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง


กองวิชาการและแผนงาน
     ประกอบไปด้วย
งานธุรการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนิติการ
งานประชาสัมพันธ์
งานจัดทำงบประมาณ


กองคลัง
     ประกอบไปด้วย
งานธุรการ
งานแผนที่ภาษี
งานผลประโยชน์
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานพัฒนารายได้
งานเร่งรัดรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สิน


กองการศึกษา
     ประกอบไปด้วย
งานธุรการ
งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
งานโรงเรียน
งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานกีฬาและนันทนาการ
งานระดับการศึกษาก่อนวัยเรียนและปฐมวัย
งานการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     ประกอบไปด้วย
งานธุรการ
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความสะอาด
งานสัตวแพทย์
งานส่งเสริมสุขภาพ
งานป้องกันและควบคุมโรค
งานเผยแพร่และฝึกอบรม
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งานวางแผนสาธารณสุข


กองสวัสดิการ
     ประกอบไปด้วย
งานธุรการ
งานพัฒนาชุมชน
งานสังคมสงเคราะห์


กองช่าง
     ประกอบไปด้วย
งานธุรการ
งานวิศวกรรม
งานสถาปัตยกรรม
งานผังเมือง
งานสาธารณูปโภค
งานสวนสาธารณะ
งานสถานที่และไฟฟ้า
งานศูนย์เครื่องจักรกล
งานควบคุมอาคาร


กองการประปา
     ประกอบไปด้วย
งานธุรการ
งานผลิตและบริการ
งานการเงินและบัญชี

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง

เลขที่ 33/30 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
E-mail :
 admin@khlongluang.go.th

Powered By khlongluang.go.th